ph

1-اگر نوار بیش از حد به ادرار آغشته گردد به علت نفوذ بیش از حد ممکن است pH کمتر گزارش گردد.

2-آلودگی به فرمالدئیدوجریان ادرار از روی معرف پروتئین نوار، می تواند باعث کاهش pHگردد.

3-افزایش کاذب در ادرار کهنه و وجود باکتری در ادرار دیده می شود.

پروتئین ادرار

1-حساسیت نوارهای ادراری به آلبومین بیشتر از گلوبولین ها، پروتئین بنس جونز و سایر پروتئین ها می باشد.

2-نتایج مثبت ضعیف در نمونه های غلیظ افراد سالم ممکن است مشاهده شود.

 3-مقادیر بالای نمک، نتایج را کاهش می دهد.

4-ممکن است ادرار قلیایی در غیاب پروتئین نتایج مثبت کاذب ایجاد کند.(مصرف داروی قلیایی یا پس از آلودگی باکتریال)

5-نتایج مثبت کاذب با ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم ،آمید وآمین های موجود در نرم کننده پارچه وکلر هگزیدین دیده می شود.

6- اگر نوار بیش از حد به ادرار آغشته گردد پس از شسته شدن بافر اسیدی موجود در نوار ممکن است جواب مثبت کاذب ایجاد گردد.

7-کدورت ادرار ماده حاجب رادیو گرافی و اکثر دارو ها ومتابولیت های شان در این روش تاثیر گذار نیستند.

8- زنجیره های کوتاه گلوبولین ها، پیرولیدون و پلی وینیل ادرار رنگی باعث نتیجه منفی کاذب می شود.

قند

1-نتایج مثبت کاذب می تواند به وسیله ترکیبات پاک کننده، اکسیدان قوی، پراکسید هیدروژن واسید کلرید ریک موجود در ظرف ادرار ایجاد شود.

2-وزن مخصوص پایین ممکن است نتیجه مثبت کاذب و وزن مخصوص بالا می تواند جواب منفی کاذب دهد.

3-فلورید سدیم (نگهدارنده) می تواند جواب منفی کاذب دهد. 4-آنزیم های گلیکولیتیک از منشا سلولها و باکتریها سطح گلوکز ادرار را کاهش می دهند.

5-غلظت بالای مواد کتونی (بیش از 50 میلی گرم درصد) ممکن است باعث کاهش رنگ گلوکز گردد.

6- غلظت های بالای گلوکز(بیش از یک گرم درصد) گاهی رنگ معرف را چنانکه باید مشخص نمی کند.

7-رنگ معرف ممکن است در اثر حرارت تغییر کند.

8-مقادیر بالای اسید اسکوربیک، ویتامین C ، ممکن است تغییر رنگ را به تاخیر بیندازد.

9-ال دوپا ممکن است منفی کاذب ایجاد کند.

10-سالیسیلات به مقدار زیاد ممکن است نتیجه را کاهش دهد.

خون و هموگلوبین

1-در نمونه های ادرار با وزن مخصوص بالا حساسیت روش کاهش یابد. .

2-در سطوح بالای پروتئین و اسید اسکوربیک و داروی هد فشار خون مرکاپتو پریتل ممکن است نتیجه منفی کاذب داشته باشیم.

3-در صورت استتفاده از فرمالین به عنوان نگهدارنده ممکن است جواب منفی کاذب داشته باشیم.

4-حضور نیتریت در مقادیر زیاد واکنش را به تاخیر می اندازد.

5-آلوده کننده های اکسیدان مانند هیپو کلریتها (ستفید کننده) اسید کلرید ریک ممکن است نتایج مثبت کاذب دهند.

6-پراکسیداز میکروبی در ارتباط با عفونت مجاری ادراری قابلیت ایجاد نتیجه مثبت کاذب را دارد.

بیلی روبین

1-ادرار باید تازه باشد زیرا بیلی روبین گلوکورونید موجود در ادرار به سرعت به بیلی روبین آزاد با واکنش دهی کمتر هیدرولیز می گردد.

2-اکسیداسیون بیلی روبین در نمونه هایی که مدت طولانی باقی مانده اندبه خصوص اگر در معرض نور بوده باشند موجب نتیجه منفی کاذب می گردد.

3-مقادیر زیاد اسید اسکوربیک و نیتریت نیز نتیجه منفی کاذب می دهند.

4-متابولیتهای دارویی نظیر فنازو پیریدین (پیریدیوم)در pHپایین نوار با ایجاد رنگ قرمز نتیجه را مثبت می کنند.

5-ریفامپین و مقادیر زیاد کلر پرومازین ممکن است نتیجه مثبت کاذب دهند.

6- سایر پیگمانهای صفراوی ممکن است در تشخیص رنگ دخالت کنند.

اوروبیلینوژن

1-نمونه ادرار باید در اسرع وقت مورد آزمایش قرار گیرد زیرا اوروبیلینوژن تام ناپایدار بوده ودر ادرار اسیدی مقابل نور به اوروبیلین غیر واکنش دهنده تبدیل می شود.

2-در صورت استفاده از فرمالدئید ممکن است جواب منفی کاذب داشته باشیم.

3-متابولیتهای داروهایی نظیتر فنازوپیریدین وترکیبات دیگری مانند
 Gantrisin-Azoمی توانند در واکنش اثر بگذارند.

4-سولفونامیدها می توانند جواب مثبت کاذب ایجاد کنند.

نیتریت

1-نتایج مثبت کاذب به طور شایع با آلوده کننده هاوتکثیر باکتریایی پس از جمع آوری یا نگهداری ضعیف نمونه ها و نیز با داروهایی که ادرار قرمز رنگ تولید می کنند یا در محیط اسیدی به رنگ قرمز در می آیند(مثل فنازوپیریدین) دیده می شود.

2-نتایج منفی کاذب می تواند به علت اسید اسکوربیک اوروبیلینوژن یا pHکمتر از 6 و نیز مصرف آنتی بیوتیک ها دیده شود.

3-از آنجا که باکتریهای عفونتزا برای تبدیل نیترات به نیتریت به انکوباسیون مثانه ای (حد اقل 4 ساعت) نیازدارند نمونه ادرار اول صبح بهترین نمونه می باشد.

4-نمونه های اتفاقی جمع آوری شده طی روز و ادراربیمارانی که کاتتر تخلیه ای دارندارتباط خوبی بین تست نیتریت و باکتریوری نشان نمی دهند.

5-فقدان نیترات در رژیم غذایی (رژیم فاقد مواد گیاهی) نیز می تواند نتایج منفی کاذب بدهد.

6-ارگانیزم های شایعی که تست نیتریت ادراری مثبت دارند عبارتند از :اشرشیا کولی، کلبسیلا، انتروباکتر، پروتئوس، استافیلوکوک و سودوموناس.

7-انتروکوک قادر به احیای نیترات به نیتریت نیست.

8-برخی نتایج منفی کاذب به علت بعضی ارگانیزم های احیاء کننده نیرات به ترکیبات غیر از نیتریت مثل :آمونیاک اکسید نیتریک و…ایجاد می گردد.

لکوسیت استراز

1-سلولهای دستگاه ادراری و اریتروسیت ها در میزان استراز شرکت نمی کنند.

2-افزایش وزن مخصوص ادرار، پروتئین و قند می توانند نتتایج را کاهش دهند.

3-اسید بوریک و آنتی بیوتیک هایی مانند تتراسایکلین، سفالکسین و سفالوتین نتیجه را کاهش می دهد.

4-مقادیر بسیار زیاد اسید اسکوربیک ممکن است واکنش را مهار کند.

5-آلودگی ادرار با مایع واژینال ممکن است نتایج مثبت بدهد.

6-تریکوموناس می تواند نتیجه مثبت کاذب بدهد.

7-عوامل اکسیدان و فرمالین می توانند نتیجه مثبت کاذب دهند.

آسکوربیک اسید

1-بیلی روبین بالا و pH  بالای 5/7 در واکنش تداخل می کند

2 اسید ژانتیزیک و ال_دوپا جواب مثبت کاذب ایجاد می کند.

علاوه بر فرم بالا شما می توانید از طریق تماس با همکاران پشتیبانی آزماگر نیز درخواست خود را به راحتی ثبت نموده و یا مشاوره رایگان دریافت کنید.

تماس تلفنی با ما : 02128428595 تماس با ما از طریق واتس آپ : 09361702018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس و ثبت درخواست رایگان